Regelgeving periodieke liftkeuring

In het "Warenwetbesluit liften" is bepaald dat liften in Nederland moeten worden gekeurd. In de jaren '90 heeft de Europese Gemeenschap de Richtlijn Liften opgesteld. De Nederlandse overheid heeft deze Europese Richtlijn in 1996 in de wetgeving opgenomen aanvankelijk als het Besluit Liften in de Wet op de gevaarlijke werktuigen. Sinds september 2003 in het Warenwetbesluit liften.

De Richtlijn Liften stelt essentiële veiligheidsvoorschriften voor liften en regelt onder meer het keuringsproces in de nieuwbouwfase van een lift. Het nieuwbouw-keuringsproces mag onder voorwaarden door de fabrikant van de lift worden uitgevoerd. Het Warenwetbesluit liften bepaalt verder dat liften in Nederland na de nieuwbouw periodiek moeten worden gekeurd. Dit worden keuringen in de gebruiksfase genoemd. Deze verplichte periodieke keuringen mogen slechts door een door de Nederlandse overheid aangewezen instelling worden uitgevoerd. VETURO is zo'n door het ministerie van SZW aangewezen instelling.

Periodieke keuringstermijnen:

Twaalf maanden na de ingebruikname van de lift moet de eerste periodieke keuring plaatsvinden. De volgende periodieke keuringen behoren telkens na 18 maanden te worden uitgevoerd. Bij een periodieke keuring wordt getoetst of de installatie veilig is en nog voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften en relevante arbo-regelgeving.

VETURO bewaakt de keuringstermijnen van de installaties van haar klanten. De keuringen worden exact op tijd uitgevoerd. De klant wordt vooraf door ons op de hoogte gesteld van iedere voorgenomen keuring. Bij de planning houden wij rekening met specifieke bedrijfsomstandigheden en stemmen dit af met de onderhoudsfirma en de locale liftgebruikers.

Voor de keuringsuitvoering hanteren wij de actuele versie van het Werkveld Specifieke Certificatie Schema voor liften (WSCS). Hierin wordt aangegeven op welke wijze het keuringsproces moet verlopen,  welke keuringen moeten worden uitgevoerd, welke informatiestromen noodzakelijk zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. De actuele versie van het certificatieschema kunt u vinden op www.sbcl.nl

 

>>Regelgeving liftkeuring